کوچیحیی. 2015. “بکارگیری روش آماری تحلیل علیت جهت تفسیر شاخص های زیستی خاک”. آب و خاک 29 (6), 1542-52. https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.31734.