باقریفامسعید, لکزیانامیر, و رضائیمیثم. 2010. “جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت”. آب و خاک 24 (2). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3217.