پژوهان نیامصطفی, چرممصطفی, و جعفریسیروس. 2016. “اثر نوسان ها و شوری آب زیرسطحی بر اشکال مختلف آهن در برخی از خاک‌های خوزستان”. آب و خاک 30 (5), 1531-42. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.35151.