خودشناسمحمدعلی, قدبیک لوجواد, و دادیورمسعود. 2015. “اثرات نوع و مقدار نیتروژن و آبیاری بر جذب نیتروژن ذرت علوفه ای و نیترات باقی مانده خاک”. آب و خاک 29 (6), 1640-50. https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.35254.