سرائی تبریزیمهدی, بابازادهحسین, همائیمهدی, کاوهفریدون, و پارسی نژادمسعود. 2015. “تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری”. آب و خاک 30 (1), 30-40. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i1.35583.