ابوالحسنی زراعتكارمحبوبه, لکزیانامیر, غلامحسین پور جعفریابوالفضل, و اخگرعبدالرضا. 2010. “تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago Sativa sp.) رقم بمی”. آب و خاک 24 (3). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.3603.