نوریمهسا, خداشناسسعیدرضا, و رضایی پژندحجت. 2015. “برآورد دبی اوج ناشی از شکست سدهای خاکی بر اساس الگوهای آماری چندمتغیره”. آب و خاک 29 (2), 393-405. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.36606.