مزینملیحه, آخوند علیعلی محمد, مساح بوانیعلیرضا, و رادمنشفریدون. 2015. “تغییرات برخی شاخص های کم آبی تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبریز تنگ پنج سزار”. آب و خاک 30 (1), 275-89. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i1.38383.