منتصریمجید, امیرعطاییبابک, و خلیلیکیوان. 2015. “تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشکسالی و ترسالی شمال غرب کشور بر اساس دو شاخص خشکسالی SPI و RAI”. آب و خاک 30 (2), 655-71. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i2.39679.