نظامیساره, و ملکوتیمحمد جعفر. 2016. “نقش اسیدهای آلی در آزاد سازی عناصر فسفر و روی از یک خاک آهکی”. آب و خاک 30 (3), 805-16. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.40469.