آذرنیامحسن, بیابانیعباس, قلی زادهعبداللطیف, عیسوندحمیدرضا, و علمداریابراهیم غلامعلی پور. 2016. “بررسی اثر تلقیح میکوریزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات کمی و کیفی عدس (.Lens Culinaris L)”. آب و خاک 30 (3), 817-28. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.40474.