بوستانیحمید رضا, چرممصطفی, معزیعبدالامیر, کریمیاننجف علی, عنایتی ضمیرنعیمه, و زارعیمهدی. 2016. “شبیه سازی آزادسازی روی تحت تاثیر تلقیح میکروبی و سطوح شوری در یک خاک غیر استریل آهکی با استفاده از مدل‌های سینتیکی”. آب و خاک 30 (3), 904-19. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.41629.