متقیانحمیدرضا, حسین‌پورعلیرضا, و کیانیشهرام. 2016. “سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست”. آب و خاک 30 (2), 581-93. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i2.42565.