موسویسید علی اکبر, و امیدی فردمحمد. 2016. “تغییرات مکانی و تخمین زمین آماری برخی ضرایب هیدرولیکی در یک خاک آهکی”. آب و خاک 30 (3), 730-42. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i3.43438.