ملک زادهالهام, مجیدیجعفر, علی اصغرزادناصر, و عبدالعلی زادهجلال. 2016. “اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی”. آب و خاک 30 (2), 605-17. https://doi.org/10.22067/jsw.v30i2.47802.