فتحیانفرشاد, فاخری فرداحمد, دین پژوهیعقوب, و موسوی ندوشنیسید سعید. 2016. “ارزیابی عملکرد مدل‌های سری زمانی خطی ARMA و غیرخطی آستانه TAR در مدل‌سازی دبی روزانه”. آب و خاک 30 (5), 1440-60. https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.48161.