آذرنگفرهنگ, تلوریعبدالرسول, صدقیحسین, و شفاعی بجستانمحمود. 2016. “اثرات احداث سدهای بزرگ بر شرایط جریان و پارامترهای هیدرولیکی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کرخه پایین دست سد مخزنی)”. آب و خاک 31 (1), 11-27. https://doi.org/10.22067/jsw.v31i1.48743.