بابایی حصارسحر, همدمیقاسم, و قاسمیههدی. 2016. “شناسایی چاه‌های مؤثر در تعیین عمق آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از آنالیز مؤلفه‌های اصلی”. آب و خاک 31 (1), 40-50. https://doi.org/10.22067/jsw.v31i1.48750.