کلبعلیسارا, قربانی دشتکیشجاع, نادریمهدی, و میرزائیسلمان. 2016. “تأثیر پوشش سنگریزه سطحی بر ویژگی‌های هیدرولیکی جریان‌های سطحی و آستانه تشکیل شیار با شبیه‌سازی رواناب در شرایط صحرائی”. آب و خاک 31 (1), 75-85. https://doi.org/10.22067/jsw.v31i1.51812.