تاج آبادیشیما, قهرمانبیژن, و ضیائیعلی نقی. 2017. “تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد”. آب و خاک 31 (1), 331-44. https://doi.org/10.22067/jsw.v31i1.52049.