عبدلییونس, جعفریسیروس, و بشکارعباس. 2019. “رابطه بین اشکال مختلف آهن و پذیرفتاری مغناطیسی با تکامل خاکهای منطقه رامهرمز، استان خوزستان”. آب و خاک 32 (6), 1149-64. https://doi.org/10.22067/jsw.v32i6.68206.