معین فرمریم, رسولی صدقیانیمیرحسن, برینمحسن, و اسدزادهفرخ. 2019. “جداسازی باکتری¬های کارا در رسوب زیستی کربنات¬کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه ”. آب و خاک 34 (1), 143-54. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.69069.