حسینیسید بهروز, صارمیعلی, نوری قیداریمحمد حسین, صدقیحسین, و فیروزفرعلیرضا. 2020. “طبقه‌بندی کاربری اراضی و تعیین الگوی تغییرات سال‌های 1393 تا 1396 با استفاده از داده‌های سنجنده OLI”. آب و خاک 34 (1), 55-71. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i2.74878.