قدیریالناز, نقوینفیسه سادات, و قائدیکامران. 2020. “ردیابی ژن اندوگلوکاناز در باکتری¬های تجزیه کننده سلولز غربال شده از خاک¬های جنگلی مازندران، ایران ”. آب و خاک 34 (1), 73-83. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.77293.