یوسفی فردمریم, و جعفریاعظم. 2020. “توزیع مکانی جیوه در خاک¬های اطراف کارخانه سیمان کرمان”. آب و خاک 34 (1), 85-95. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.79689.