مهدی زادهمعصومه, ریحانی تبارعادل, و اوستانشاهین. 2020. “تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی”. آب و خاک 34 (1), 97-114. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.80192.