هاشم پورالهه, فرهنگیمحمدباقر, قربان زادهنسرین, و فاضلی سنگانیمحمود. 2019. “پیامد باکتری¬های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن¬کشی در یک خاک آهکی”. آب و خاک 34 (1), 129-43. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.80353.