رضائیحسین, جعفرزادهعلی اصغر, علیجانپوراحمد, شهبازیفرزین, و ولیزاده کامرانخلیل. 2019. “وضعیت ماده آلی خاک در توده¬های جنگلی ارسباران ”. آب و خاک 34 (1), 115-27. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.80633.