کشاورزسمیرا, و قاسمیرضا. 2020. “اثر برخی تنظیم کننده‌های رشد و سورفکتانت بر گیاه گلرنگ در خاک آلوده به کروم”. آب و خاک 34 (1), 155-67. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i2.81521.