اسلامیزینب, جنت رستمیسمیه, اشرف زادهافشین, و پورمحمدیاور. 2020. “تأثیر رویکرد پیوندی آب، انرژی و غذا در مدیریت یکپارچه منابع آب شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود”. آب و خاک 34 (1), 11-25. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.81897.