جمالیصابر, انصاریحسین, و زین الدینسیده محبوبه. 2020. “اثر آبیاری بخشی ریشه و بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کینوا”. آب و خاک 34 (1), 1-10. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.81937.