استوارییاسر, موسویسید علی اکبر, و مظفریحسن. 2020. “برآورد حد قابل تحمل هدررفت خاک با استفاده از روش‏های رگرسیون خطی و درختی”. آب و خاک 34 (1), 179-93. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82129.