نوریزهرا, طالبیعلی, و ابراهیمیبابک. 2020. “اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد ”. آب و خاک 34 (1), 225-39. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82329.