پوزنمحمدطاهر, چاریمحمدمهدی, و افراسیابپیمان. 2019. “ارزیابی روش¬های مختلف مقیاس¬سازی معادله نفوذ فیلیپ”. آب و خاک 34 (1), 27-42. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82567.