سپه وندهانیه, فیضیانمحمد, میرزائی تالار پشتیرضا, و مولرتورستن. 2019. “مقایسه روش¬های مختلف اندازه¬گیری کربن آلی در کاربری¬های مختلف خاک¬های آهکی استان لرستان”. آب و خاک 34 (1), 169-77. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.82568.