صابری نصرامیر, نخعیمحمد, رضائیمحسن, و حسینیسیدموسی. 2020. “تأثير غلظت نانوذره و اندازه ذرات ماسه بر منحني‌هاي انتقال و نگهداشت نانوذرات CMC-NZVI در محیط متخلخل اشباع”. آب و خاک 34 (1), 195-207. https://doi.org/10.22067/.v34i1.82623.