سلیمانی ساردوالهام, و فرپورمحمد هادی. 2020. “تشکیل و تکامل خاک¬های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان”. آب و خاک 34 (1), 209-23. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.84143.