محمودیمهدی, هنرمندمهدی, ناصریفرزین, و محمدیصدیقه. 2020. “بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN”. آب و خاک 34 (1), 43-54. https://doi.org/10.22067/jsw.v34i2.84342.