زاهدی فرمریم, کریمیاننجفعلی, رونقیعبدالمجید, یثربیجعفر, و امامیحیی. 2011. “توزیع فسفر و روی در اندام ها و در مراحل مختلف رشد گندم در مزرعه”. آب و خاک 25 (3). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9624.