روانبخشمحمد حسین, فتوتامیر, و حق نیاغلامحسین. 2011. “اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی”. آب و خاک 25 (3). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9625.