دائم پناهراضیه, حق نیاغلامحسین, علیزادهامین, و كریمی كارویهعلیرضا. 2011. “تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روشهای دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات”. آب و خاک 25 (3). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9637.