فرزانهاکرم, نعمتیسید حسین, و وحدتینوید. 2011. “تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.)”. آب و خاک 25 (3). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9703.