رضائیان زادها., پارسام., گنجعلیع. و نظامیا. (2012) “واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود (Cicer arietinum L.) به آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف فنولوژی”, آب و خاک, 25(5). doi: 10.22067/jsw.v0i--.11219.