کمالیم., شورم., گلدانیم., سلاح‌ورزیی. و تهرانی‌فرع. (1) “تأثیر توأم آبیاری با آب شور و غلظت دی‌اکسید‌کربن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گیاه گل تکمه‌ای L.) (Gomphrena globosa”, آب و خاک, 25(6). doi: 10.22067/jsw.v0i0.12490.