ناصریم., آروییح., نعمتیس. و کافیم. (1) “تأثیر سطوح مختلف شوری و سیلسیوم بر تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graceum L.)”, آب و خاک, 26(2). doi: 10.22067/jsw.v0i0.14202.