نظامیس., نعمتیس., آروییح. و باقریع. (1) “واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده”, آب و خاک, 26(4), صص 1051-1063. doi: 10.22067/jsw.v0i0.15326.