عراقیع., موسوی بایگیم. و هاشمی نیاس. (2014) “بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته”, آب و خاک, 28(4), صص 846-854. doi: 10.22067/jsw.v0i0.25072.