میرحسینی موسویپ., آستاراییع., کریمیع. و کریمیغ. (2014) “شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن”, آب و خاک, 28(5), صص 987-997. doi: 10.22067/jsw.v0i0.25379.