نمازین., صالحیم. ح. و محمدیج. (2015) “تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان”, آب و خاک, 29(1), صص 114-125. doi: 10.22067/jsw.v0i0.25786.