سالمیح. ر. و توکلیع. (2016) “بررسی اثرات مدیریت ارتفاع غرقاب در زراعت برنج بر عملکرد و شاخص‌های کیفی”, آب و خاک, 30(6), صص 1747-1757. doi: 10.22067/jsw.v30i6.25839.